roverki.pl
Użytkownik:
Hasło:

Statut Stowarzyszenia Klub ROVERki.pl Drukuj
Dodany przez Zarząd Klubu ROVERki.pl   
środa, 29 stycznia 2003 20:30

Klub ROVERki.pl działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego statutu...

STATUT STOWARZYSZENIA
Klub Właścicieli i Miłośników Samochodów ROVER i MG - ROVERki.pl

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
Rozdział 2. Cele i środki działania
Rozdział 3. Członkostwo
Rozdział 4. Władze Klubu
Rozdział 5. Wyróżnienia i kary
Rozdział 6. Majątek i fundusze
Rozdział 7. Zmiany statutu
Rozdział 8. Rozwiązanie Klubu
Rozdział 9. Postanowienia końcowe

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Klub Właścicieli i Miłośników Samochodów ROVER i MG - ROVERki.pl" i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu "Klubem". Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą "Klub ROVERki.pl" oraz angielskim tłumaczeniem nazwy: "Rover and MG Cars Owners' and Funs' Club - ROVERki.pl".

 

§2

Klub jest apolityczną organizacją społeczną powołaną w celu popularyzowania marek ROVER, MG i LAND ROVER na terenie Polski. Klub umożliwia wszystkim zainteresowanym wymianę doświadczeń oraz wzbogacanie wiedzy technicznej, historycznej, prawnej, kulturalnej i innej związanej z samochodami Rover, MG i LAND ROVER. Służy wzajemnym kontaktom użytkowników i sympatyków tych samochodów, organizowaniu sportu, turystyki motorowej, imprez towarzyskich i kulturalnych, podnoszenia bezpieczeństwa ruchu i kwalifikacji osób kierujących pojazdami. Klub służy także utrzymaniu kontaktów z oficjalnymi przedstawicielami firm Rover, MG i LAND ROVER, firm dysponujących markami ROVER, MG i LAND ROVER oraz firm powiązanych zarówno w Polsce jak i poza Jej granicami.

 

§3

Klub jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. Samodzielnie określa swoje cele, program działania, strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym członków w celach nie zarobkowych.

 

§4

Klub działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) oraz niniejszego statutu.

 

§5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw, w razie konieczności, Klub może zatrudniać pracowników, powierzać członkom i innym osobom wykonywanie czynności zleconych, jak również zatrudniać funkcyjnych członków Zarządu.

 

§6

Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i organizacji o takim samym lub podobnym charakterze. Współpraca z zagranicznymi organizacjami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

 

§7

Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami. Siedzibą Klubu jest Warszawa.

 

§8

Klub posiada własne odznaki organizacyjne, używa pieczęci, własnego logo.

 

§9

Czas trwania Klubu jest nieograniczony.

 

Rozdział 2. Cele i środki działania

 

§10

Celem działalności Klubu jest:

1. zrzeszanie użytkowników i sympatyków samochodów ROVER, MG i LAND ROVER;

2. rozwijanie wzajemnych kontaktów użytkowników samochodów ROVER, MG i LAND ROVER;

3. popularyzacja marek ROVER, MG i LAND ROVER;

4. popularyzowanie historii marek ROVER, MG i LAND ROVER;

5. nieodpłatne udzielanie porad związanych z eksploatacją, budową, serwisem, warunkami zakupu samochodów ROVER, MG i LAND ROVER;

6. tworzenie lobby użytkowników i sympatyków samochodów ROVER, MG i LAND ROVER;

7. utrzymywanie kontaktów z oficjalnymi przedstawicielami firm ROVER, MG i LAND ROVER oraz firm powiązanych w celu zapewnienia Klubowi jak najlepszego dostępu do informacji na temat produktów i usług oferowanych przez te firmy;

8. upowszechnianie i rozwijanie wśród społeczeństwa kultury motoryzacyjnej oraz podejmowanie wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego;

9. propagowanie wiedzy i współzawodnictwa sportowego w zakresie sportu samochodowego oraz propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

10. organizacja imprez turystycznych i poznawczych w tym grupowych wyjazdów zagranicznych do krajów i miejscowości związanych z imprezami sportowymi (wyścigi, rajdy), imprezami promocyjnymi (targi i wystawy motoryzacyjne), w których biorą udział producenci samochodów ROVER, MG i  LAND ROVER,  a także do muzeów motoryzacji i sportu samochodowego.

 

§11

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. prowadzenie stron WWW oraz grup dyskusyjnych, forów, portali społecznościowych i innych form komunikacji w sieci Internet;

2. działalność popularyzującą historię marek Rover i MG;

3. organizację imprez sportowych, turystycznych oraz kulturalnych związanych z brytyjską motoryzacją;

4. pokazy samochodów Rover, MG i LAND ROVER;

5. testy samochodów Rover, MG i LAND ROVER;

6. testy serwisów i salonów sprzedaży samochodów ROVER, MG i LAND ROVER, w szczególności poprzez ocenę poziomu jakości usług w autoryzowanych oraz nieautoryzowanych stacjach obsługi;

7. zakup interesujących (unikatowych, krótkoseryjnych, kolekcjonerskich) egzemplarzy samochodów marek ROVER, MG i LAND ROVER;

8. utworzenie (w drodze zakupu, darowizny, opracowania, wymiany) i organizacja zbioru dokumentacji technicznych (eksploatacja, naprawa, technologia budowy, itp.) wszystkich modeli samochodów ROVER, MG i LAND ROVER oraz materiałów i wydawnictw z zakresu historii firm ROVER, MG i LAND ROVER oraz firm powiązanych;

9. promocję Klubu oraz marek ROVER, MG i LAND ROVER w mediach;

10. utrzymywanie współpracy z oficjalnymi przedstawicielami firm ROVER, MG i LAND ROVER oraz firm powiązanych w Polsce;

11. uczestnictwo w zlotach zagranicznych;

12. uczestnictwo w imprezach sportowych z udziałem samochodów ROVER, MG i LAND ROVER;

13. prowadzenie wszelkiego rodzaju szkoleń sportowych i technicznych oraz prowadzenie szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji kierowców;

14. podejmowanie działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

15. organizację imprez turystycznych i poznawczych związanych z wydarzeniami sportowymi (wyścigi, rajdy) i imprezami promocyjnymi (targi i wystawy motoryzacyjne), w których biorą udział producenci samochodów ROVER, MG i LAND ROVER lub ich przedstawiciele  lub przedstawiciele firm powiązanych, a także wyjazdów do muzeów motoryzacji i sportu samochodowego;

16. inne formy realizacji celów statutowych Klubu, przyjęte przez Zarząd - w ramach jego uprawnień statutowych.Rozdział 3. Członkostwo w Klubie

§12

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. Zwyczajnych (posiadających status "klubowicza")

2. Wspierających

3. Sympatyków (posiadających status "sympatyka")

4. Honorowych (posiadających status "klubowicza honorowego")

 

§13

1. Członkiem Zwyczajnym Klubu ("klubowiczem") może być każdy obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych, ukończone lat 18 i nie pozbawiony praw publicznych, posiadający samochód marki ROVER, MG lub LAND ROVER lub będący sympatykiem tych marek, wykazujący zainteresowanie realizacją celów Klubu. Warunkiem jest spełnienie innych wymogów określonych statutem i uchwalonymi na jego podstawie regulaminami.

2. Zarząd Stowarzyszenia może swoją uchwałą dopuścić do członkostwa w Klubie cudzoziemca nie mającego miejsca zamieszkania na terenie Polski mającego pełną zdolność do czynności prawnych, ukończone lat 18, posiadającego samochód marki ROVER, MG lub LAND ROVER lub będącego sympatykiem tych marek, wykazującego zainteresowanie realizacją celów Klubu. Warunkiem jest spełnienie innych wymogów określonych statutem i uchwalonymi na jego podstawie regulaminami.

§14

Przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych Klubu dokonuje Zarząd w drodze uchwały po złożeniu, przez kandydata na członka, deklaracji przystąpienia do Klubu - wyrażającej się w opłaceniu klubowej składki rocznej. Tym samym kandydat zobowiązuje się do przestrzegania statutu, obowiązujących regulaminów, uchwał władz Klubu oraz do działania na rzecz Klubu.

 

§15

Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych kandydata, który nie spełnia warunków statutowych.

 

§16

Członkowie Zwyczajni ("klubowicze") mają prawo do:

1. uczestniczenia w Walnym Zabraniu Członków Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym;

2. zgłaszania postulatów i wniosków oraz wyrażania opinii dotyczących działalności Klubu;

3. udziału we wszelkiego rodzaju szkoleniach, zlotach i imprezach organizowanych przez Klub oraz organizowanych przez inne organizacje krajowe i międzynarodowe reprezentując barwy Klubu;

4. korzystania ze sprzętu i urządzeń klubowych oraz pomocy organizacyjnej;

5. korzystania ze wszelkiego rodzaju zniżek udzielanych członkom Klubu przez współpracujące z Klubem podmioty;

6. noszenia odznak klubowych i reprezentowania jego barw;

7. brania udziału w innych pracach Klubu związanych z realizacją celów statutowych;

8. dobrowolnego wspierania Klubu w postaci pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej lub innej;

9. posiadania konta pocztowego w domenie roverki.pl oraz galerii zdjęć na stronie klubowej.

 

§17

Do obowiązków Członków Zwyczajnych Klubu ("klubowiczów") należy:

1. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu;

2. czynny udział w pracach Klubu oraz regularne opłacanie składek członkowskich;

3. ochrona majątku i interesów Klubu jako dobra wspólnego;

4. godne reprezentowanie Klubu;

5. popularyzowanie znajomości marek ROVER, MG i LAND ROVER, krzewienie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego;

6. podnoszenie poziomu wiedzy własnej w zakresie tradycji i techniki firm ROVER, MG i LAND ROVER oraz techniki i bezpieczeństwa jazdy;

7. wzajemne wspieranie się i pomoc członkom Klubu.

 

§18

Członkiem Wspierającym może być osoba prawna (krajowa lub zagraniczna) bądź osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (bez względu na miejsce zamieszkania i obywatelstwo), która zadeklaruje bezinteresowną pomoc finansową, rzeczową, merytoryczną lub inną na rzecz Klubu.

 

§19

Przyjęcia w poczet Członków Wspierających Klubu dokonuje Zarząd w drodze uchwały po stwierdzeniu, że kandydat lub też upoważniony przedstawiciel kandydata na Członka Wspierającego złożył pisemną deklarację przystąpienia do Klubu, zobowiązał się do przestrzegania statutu, obowiązujących regulaminów, uchwał władz Klubu oraz działania na jego rzecz poprzez zadeklarowaną pomoc.

 

§20

Do obowiązków Członków Wspierających należy wywiązywanie się z zadeklarowanej pomocy, działanie dla dobra Klubu i nie podejmowanie działań sprzecznych z interesami Klubu.

 

§21

Członkowie Wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu. Poza tym posiadają takie prawa i obowiązki jak Członkowie Zwyczajni.

 

§22

Sympatykiem Klubu może zostać każdy obywatel, deklarujący taką chęć jako właściciel lub miłośnik samochodów ROVER, MG lub LAND ROVER. Sympatykiem zostaje się w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego zamieszczonego na internetowej stronie Klubu pod adresem: http://www.roverki.pl.

 

§23

Sympatyk pozbawiony jest czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku uiszczania składek członkowskich. Sympatyk nie korzysta ze zniżek, rabatów i upustów udzielanych na rzecz Klubu i jego Klubowiczów jak również ponosi pełne koszty uczestnictwa w organizowanych przez Klub wydarzeniach (zloty, imprezy promocyjne, etc.).

 

§24

Osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla Klubu Zarząd, w drodze uchwały, może przyznać członkostwo honorowe (Członek Honorowy, "klubowicz honorowy").

 

§25

Członek Honorowy Klubu ("klubowicz honorowy") posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem poza obowiązkiem wnoszenia składek członkowskich.

 

§26

Potwierdzeniem członkostwa zwyczajnego i honorowego jest odpowiednia karta klubowa lub legitymacja podpisana przez Prezesa lub upoważnionego przez niego Członka Zarządu.

 

§27

Członkostwo w Klubie wygasa na skutek:

1. Rezygnacji członka zgłoszonej pisemnie na ręce jednego z członków Zarządu.

2. Śmierci a w przypadku osoby prawnej jej likwidacji.

3. Utraty praw obywatelskich członka na mocy prawomocnego wyroku sądu.

4. Skreślenia z listy członków przez Zarząd na skutek nieopłacenia jednej składki w wyznaczonym terminie.

5. Z chwilą wykluczenia członka uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie przez członka postanowień statutu, obowiązujących regulaminów, rozporządzeń i uchwał władz Klubu lub działania na jego szkodę.

 

§28

O posiedzeniu, na którym może być podjęta uchwała o skreśleniu członka lub jego wykluczeniu, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie 7 dni wcześniej w celu umożliwienia mu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

§29

Uchwała w sprawie skreślenia lub wykluczenia członka obowiązuje z chwilą jej podjęcia, o czym Zarząd niezwłocznie zawiadamia zainteresowaną osobę.

 

§30

Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji w ciągu 2 tygodni od daty jej uchwalenia. Odwołanie wnosi się do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu, który własną uchwałę ma prawo zmienić. Odwołanie powinno być rozpoznane przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywane odwołanie, powiadamia się odwołującego z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Odwołujący może w Walnym Zabraniu uczestniczyć i odpierać stawiane mu zarzuty.Rozdział 4. Władze Klubu

§31

Władzami Klubu są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Klubu

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

 

§32

Głosowanie we wszystkich sprawach Klubu musi odbyć się poprzez osobiste oddanie głosu.

 

§33

Wybór Władz Klubu odbywa się na Walnym Zgromadzeniu, poprzez osobiste oddanie głosu. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

 

§34

O głosowaniu przez Walne Zgromadzenie Członków należy powiadomić członków przynajmniej na tydzień przed terminem głosowania wraz z podaniem do wiadomości treści uchwał mających podlegać głosowaniu. Oficjalnym miejscem ogłoszenia uchwał mających podlegać głosowaniu jest klubowa strona internetowa http://www.roverki.pl, którą prowadzi Stowarzyszenie w celu porozumiewania się ze swoimi członkami i informowania ich o ważnych wydarzeniach w życiu Klubu. Ogłoszenie na w/w stronie internetowej w wymaganym terminie treści uchwał podlegających głosowaniu uważane jest za prawidłowe ich ogłoszenie.

 

§35

Uchwały wszystkich organów władz są ważne jeżeli zostały powzięte zwykłą większością oddanych głosów. Minimalna liczba członków organu obecna na posiedzeniu wynosi odpowiednio: 50% - w przypadku Zarządu i Komisji Rewizyjnej – oraz 20% - w przypadku Walnego Zgromadzenia.

 

§36

Warunkiem prawidłowego głosowania jest podanie treści uchwał, nad którymi ma odbyć się głosowanie, do wiadomości członków oraz organów uprawnionych, na dwa tygodnie przed terminem głosowania.

 

§37

Przy obliczaniu wymaganej większości liczy się tylko głosy oddane "za" lub "przeciw" uchwale, która ma być podjęta. W razie równowagi głosów rozstrzyga przewodniczący posiedzenia.

 

§38

Wszystkie uchwały podejmowane są w drodze głosowania jawnego. Na wniosek każdego z członków Klubu, Zarząd jednogłośnie może zarządzić głosowanie tajne.

 

§39

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

 

§40

Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Klubu, który jest zobowiązany podać te dane do wiadomości członkom Klubu, nie później niż na trzy tygodnie przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Członków musi zostać zarządzone przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

 

§41

Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami ujętymi w porządku obrad i tylko w tych sprawach może podejmować uchwały.

 

§42

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków ustala Zarząd. Zarząd obowiązany jest włączyć uchwałę lub punkt obrad do porządku Walnego Zgromadzenia, jeśli wniosek składa co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Klubu lub Komisja Rewizyjna i jest on złożony Zarządowi co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

§43

Na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej, wniosku podpisanego przez co najmniej 1/3 Członków Zwyczajnych lub własnej uchwały Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Powinno się ono odbyć w ciągu dwóch miesięcy od wpłynięcia wniosku lub uchwały Komisji Rewizyjnej.

 

§44

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały w sprawach dla których zostało zwołane.

 

§45

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. uchwalanie zmian statutu;

2. uchwalanie wytycznych programowych działalności Klubu;

3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wniosków zgłoszonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;

4. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi za minioną kadencję;

5. wybór członków władz Klubu oraz ich odwoływanie;

6. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku po rozwiązaniu;

7. rozpatrywanie odwołań członków Klubu od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich ich dotyczących (skreślenia, wykluczenia, udzielenia kary);

8. uchwalanie wysokości składki członkowskiej.

 

§46

1. Obradom Walnego Zgromadzenia Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków przewodniczy Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub osoba o najdłuższym stażu członkowskim będąca uczestnikami obrad.

2. Obradom Walnego Zgromadzenia Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków przewodniczyć może inna nie wymieniona w ust. 1 osoba wskazana przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, obecna na obradach.

 

§47

Z odbytych obrad Walnego Zgromadzenia Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.

 

§48

Zarząd Klubu.

1. Zarząd Klubu składa się z 3 do 5 członków.

2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Rozpoczyna się ona z dniem wyboru na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym i kończy z chwilą odbycia następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie dwóch lat.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu wybiera on ze swego grona Prezesa, Wiceprezesów (Członków Zarządu), Skarbnika oraz Sekretarza.

4. Podział zadań poszczególnych członków Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

5. Funkcję w Zarządzie mogą sprawować osoby, które posiadają status klubowicza przez co najmniej 365 dni od dnia wyborów.

 

§49

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1. kierowanie działalnością Klubu;

2. wybór delegatów do organizacji, których Klub może być członkiem;

3. proponowanie wysokości składki członkowskiej Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia;

4. nadawanie godności Członka Honorowego;

5. przyjmowanie nowych członków w poczet Klubu;

6. udzielania nagród i kar Klubowiczom;

7. uchwalanie regulaminów obowiązujących w Klubie;

8. uchwalanie preliminarzy budżetowych Klubu;

9. zatwierdzanie bilansów i sprawozdań;

10. powoływanie wszelkiego rodzaju komisji doraźnych, uchwalanie ich regulaminu, składu osobowego oraz sposobu działania;

11. podejmowanie wszelkich uchwał w sprawach członkowskich;

12. uchwalanie szczegółowych wytycznych działalności statutowej Klubu;

13. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania ruchomości i nieruchomości;

14. uchwalanie struktury wewnętrznej Klubu, jego biura oraz regulaminu działalności;

15. udzielanie pełnomocnictw w zakresie bieżącej działalności Klubu oraz określanie wysokości zobowiązań które upoważnieni członkowie Zarządu lub pełnomocnicy mogą zaciągać bez uchwały Zarządu dla realizacji celów działalności Klubu.

 

§50

Zarząd realizuje swoje zadania poprzez podejmowanie uchwał, na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu, z podaniem porządku obrad. Szczegółowy tryb odbywania posiedzeń Zarządu, sposób sporządzania protokołów, określa regulamin Zarządu.

 

§51

O uchwałach podjętych na posiedzeniu Zarządu winni być powiadomieni członkowie Komisji Rewizyjnej.

 

§52

Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia - jeden z członków Zarządu.

 

§53

Do działania w imieniu Klubu - z wyłączeniem zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych - uprawnieni są samodzielnie członkowie Zarządu - w ramach udzielonych im przez Zarząd pełnomocnictw.

 

§54

Komisja Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata. Rozpoczyna się i kończy tak jak kadencja Zarządu.

3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

5. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą ustępujący członkowie Zarządu, chyba, że nie wyrażają na to zgody, wówczas członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na zasadach takich jak członków Zarządu.

 

§55

Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania poprzez:

1. przeprowadzanie kontroli działalności Zarządu;

2. badanie celowości i legalności wydatków oraz ich zgodności z budżetem;

3. sporządzanie sprawozdań, które przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Klubu;

4. przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

§56

Komisja Rewizyjna obowiązana jest do dokonywania czynności rewizyjnych co najmniej raz na pół roku.

 

§57

Sąd Koleżeński.

1. Sąd Koleżeński jest organem w składzie 3 osobowym, zwoływanym doraźnie przez Zarząd spośród członków Klubu, którzy posiadają swój status przez co najmniej 720 dni od dnia wyborów, dla rozstrzygnięcia sporów zaistniałych między członkami Klubu. Każda ze stron ma prawo powołać jednego arbitra a ci powołują superarbitra. W razie braku powołania arbitra przez którąkolwiek ze stron, arbitra tego powołuje Zarząd.

2. Sąd koleżeński orzeka po wysłuchaniu stron oraz zaznajomieniu się z przedstawionymi dowodami.

3. Sąd koleżeński stosuje kary określone w rozdziale 5 z wyłączeniem orzeczenia czasowego zakazu brania udziału w imprezach klubowych, zawieszenia w prawach członka lub wykluczenia z Klubu. Dla orzeczenia tych kar wymagane jest zatwierdzenie ich przez Zarząd.

4. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu, który zaskarżone orzeczenie może uchylić lub zmienić. Decyzje Zarządu jako organu odwoławczego są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.

 

§58

Mandat członka Komisji Rewizyjnej lub Członka Zarządu wygasa:

1. z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu;

2. z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenie zwołane w tym celu;

3. z upływem kadencji;

4. z chwilą wygaśnięcia członkostwa w Klubie.

 

§59

Z chwilą wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej - Zarząd zobowiązany jest podjąć kroki zmierzające do wyboru nowego członka w terminie jednego miesiąca.

§60

Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić w trakcie kadencji swój skład, w ilości nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru, jedynie w przypadku zmniejszenia się składu tych organów.

 

§61

W sytuacji gdy nastąpiłoby jednoczesne wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej - Walne Zgromadzenie ma obowiązek zarządzić natychmiastowe głosowanie w sprawie wyboru nowych władz Klubu.Rozdział 5. Wyróżnienia i kary

 

§62

Za wyróżniające się wykonywanie obowiązków członka Klubu, w szczególności za aktywny udział w pracach na rzecz i dla dobra Klubu, członkowie mogą być wyróżniani przez Zarząd w formie:

1. pochwały na piśmie;

2. nagród rzeczowych;

3. honorowych odznak Klubu;

4. zniżek w opłatach związanych z uczestnictwem w imprezach klubowych, w których uczestnictwo jest odpłatne.

 

§63

Za uchybienia naruszające postanowienia statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub działanie na szkodę Klubu, na członków zwyczajnych w zależności od wagi uchybienia, mogą być nakładane następujące kary:

1. upomnienie;

2. nagana;

3. czasowe, trwające nie dłużej niż rok, zawieszenie w prawach członka Klubu;

4. wykluczenie z Klubu.

 

§64

Karę wykluczenia można nałożyć tylko wobec osoby, co do której w okresie ostatnich dwóch lat stosowano inne kary lub w przypadku działania na szkodę Klubu lub popełnienia przestępstwa ze szkodą dla Klubu czy też innego, którego ciężar stoi w sprzeczności z dobrym imieniem Klubu.

 

Rozdział 6. Majątek i fundusze

 

§65

Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości, prawa i fundusze.§66

Na fundusze Klubu składają się:

1. składki członkowskie;

2. dochody z majątku Klubu;

3. darowizny, spadki, zapisy;

4. dotacje;

5. odsetki od lokat.

§67

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

 

§68

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§69

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego Członków.Rozdział 7. Zmiany Statutu

§70

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Klubu.


§71

Zmiany treści statutu poddane są pod głosowanie Walnego Zgromadzenia na pisemny wniosek co najmniej 10% Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania lub na pisemny wniosek Zarządu KlubuRozdział 8. Rozwiązanie Klubu

§72

Uchwała o rozwiązaniu Klubu może być podjęta przez większość 3/4 członków Klubu wg listy członków na dzień w którym odbyło się głosowanie.

 

§73

Czynności w zakresie likwidacji stowarzyszenia podejmuje Komisja Likwidacyjna, w której skład wchodzi Prezes i dwóch członków stowarzyszenia wybranych zwykłą większością głosów przez Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwałę o likwidacji Klubu.

 

§74

Zadaniem Komisji Likwidacyjnej jest dokończenie działań i akcji podjętych przez Klub i wykonywanie jego działań statutowych.

 

§75

Środki pozostałe w dyspozycji Klubu są przeznaczane na cel, który określa Walne Zgromadzenie. Cel ten musi mieścić się w zakresie zamieszczonym w rozdziale "Cele i Środki działania" niniejszego Statutu.

 

§76

Komisja Likwidacyjna składa wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie stowarzyszenia z rejestru.Rozdział 9. Postanowienia końcowe

§77

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.